Jesteś tutaj

INFORMACJA Z WYKONYWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

28 Wrzesień 2018

INFORMACJA Z WYKONYWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

 

Działania Wójta Gminy Białe Błota na przestrzeni lat 2015-2017 doprowadziły w referacie do rezygnacji z pracy wielu kompetentnych pracowników, z uwagi na brak możliwości współpracy z Włodarzem Gminy Białe Błota.

Kadra referatu zaczęła być budowana na nowo przez nowego Zastępcę Wójta, który podjął się tej funkcji od stycznia br. W marcu została zatrudniona nowa Pani Kierownik,
co w znaczący sposób wpłynęło na przyspieszenie realizacji budżetu w zakresie inwestycji oraz usprawniło organizację pracy w referacie. Przeprowadzono rekrutacje w celu wyłonienia nowych pracowników.

Zakres obowiązków jest bardzo szeroki, zarówno pod względem formalnym (procedury wymagają więcej biurokracji niż przy budowie domu) jak
i technicznym (problemy na etapie realizacji, konieczność koordynacji inwestycji, złożoność zagadnień budowlanych i branżowych).

Od 1 stycznia 2018 r. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji realizuje niżej wymienione zadania inwestycyjne, zapisane w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prowadzi następujące postępowania przetargowe:

Lp.

Nazwa zadania

Wartość zamówienia

1.

Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach

3 556 954,52 zł

2.

Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach

163 763,18 zł

3.

Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach

1 067 817,29 zł

4.

Projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem
ul. Judyma w Białych Błotach

523 272,75 zł

5.

Projekt ulicy Bajecznej w Białych Błotach

363 465,00 zł

6.

Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

1 912 468,81 zł

7.

Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie

1 437 139,93 zł

8.

Projekt i budowa ulicy Okopowej w Łochowie

1 030 000,00 zł

9.

Przebudowa ulicy Gościnnej w Łochowie

 

675 000,00 zł

10.

Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie

675 000,00 zł

11.

Budowa ul. Brzozowej w Łochowie

1 060 579,80 zł

12.

Przebudowa ciągów ulic: Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa
w Łochowicach

1 320 205,77 zł

13.

Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu

2 295 383,81 zł

14.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w Cielu

1 134 941,92 zł

15.

Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim

421 500,00 zł

16.

Budowa ulicy Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim

1 600 000,00 zł

17.

Projekt i budowa pieszo-jezdni ul. Laskowej
w Trzcińcu

880 000,00 zł

18.

Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. nr 181/5
w Białych Błotach

66 000,00 zł

19.

Budowa ulic: Zawiła, Boruty oraz części ulic: Chlebowej i Całej w Białych Błotach

1 072 879,80 zł

20.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie oraz części ulic: Żeglarskiej, Kasztanowej w Łochowie

350 000,00 zł

21.

Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach

422 532,68 zł

22.

Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach

656 905,20 zł

23.

Projekt ulicy Orzechowej w Zielonce

50 000,00 zł

24.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński

6 479 118,21 zł

25.

Zakup zamiatarki ciągnikowej/mini ciągnika wraz
z osprzętem (zamiatarka, pług, kosiarka na wysięgniku)

150 000,00 zł

26.

Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ładowarka VOLVO BL71)

10 000,00 zł

27.

Zwrot nakładów za wybudowanie przystanku dla komunikacji międzygminnej w Łochowicach

50 740,00 zł

28.

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach (budynek dla Referatu Dróg
i PSZOK)

20 726,00 zł

29.

Przebudowa ulicy Letniskowej, ulicy Wczasowej
i części ulicy Plażowej oraz części ulicy Wypoczynkowej w Łochowie

1 000 000,00 zł

30.

Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami przebudowy działki drogowej 309/4 w miejscowości Łochowo

11 685,00 zł

31.

Budowa ulicy Sobótki w Białych Błotach

549 463,85 zł

32.

Projekt i budowa ulicy Jaworowej w Zielonce

1 752 000,00 zł

33.

Projekt i budowa ulicy Przyrodniczej w Przyłękach

730 550,64

34.

Budowa ul. Sokolej w Murowańcu

4 491 300,78 zł

35.

Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Sosnowej
w Białych Błotach

60 000,00 zł

36.

Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota-Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota-droga powiatowa do Trzcińca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota

2 874 556,74 zł

37.

Projekt ulicy Strusiej w Murowańcu

70 000,00 zł

38.

Projekt połączenia ulicy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach w Trzcińcu

18 819,00 zł

39.

Projekt ul. Ślesińskiej w Łochowicach

15 000,00 zł

40.

Projekt budowy zatok przystaniowych na terenie gminy Białe Błota

18 819,00 zł

41.

Projekty ulic w różnych miejscowościach-projekty ZRID, w tym:

- ul. Szubińska w Białych Błotach,

- ul. Jasieniecka w Kruszynie Krajeńskim,

- ul. Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach,

- ul. Duńska w Białych Błotach,

- dz. nr 3/1 i 833/2 w Białych Błotach,

- ul. Drzewiecka w Drzewcach,

- ul. Borowikowa w Zielonce,

- ul. Jałowcowa w Przyłękach,

- ul. Uroczysko w Prądkach,

- ul. Myśliwska w Lisim Ogonie,

- ul. Przyjazna w Lisim Ogonie,

- ul. Kalinowa w Lipnikach,

- ul. Sosnowa w Łochowie.

262 851,00 zł

42.

Zakup równiarki drogowej 15 tonowej

400 000,00 zł

43.

Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej

40 000,00 zł

44.

Zakup samochodu typu BUS

60 000,00 zł

45.

Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie

1 496 710,98 zł

46.

Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej
w Przyłękach

1 700 227,62 zł

47.

Rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Białych Błotach

1 586 700,00 zł

48.

Budowa budynku przedszkola minimum
10-oddziałowego w Cielu

10 459 690,05 zł

49.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej
w Lisim Ogonie

110 000,00 zł

50.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie

1 840 712,24 zł

51.

Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy

 • Kruszyn Krajeński, ul. Lipowa: 2 lampy,

 • Kryszyn Krajeński, ul. Białobłocka: 4 lampy,

 • Łochowice, ul. Botaniczna: 6 lamp,

 • Łochowice, ul. Żubrza: 3 lampy,

 • Ciele, ul. Malownicza: 3 lampy,

 • Ciele, ul. Łowiecka: 2 lampy,

 • Ciele, ul. Błękitna: 1 lampa,

 • Lisi Ogon, ul. Gajowa: 2 lampy,

 • Lisi Ogon, ul. Potulicka: 1 lampa,

 • Lisi Ogon, ul. Kręta: 1 lampa.

Gmina Białe Błota złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę i modernizację oświetlenia drogowego
w ramach środków pochodzących z ZIT. W ramach tego dofinansowania zostanie:

 • wybudowanych 193 punktów świetlnych
  na terenie całej gminy,

 • zmodernizowanych 1 383 punktów świetlnych na terenie całej gminy.

Ponadto ze środków pochodzących z budżetu Gminy Białe Błota w latach 2018-2019 ma zostać wybudowanych blisko 300 punktów świetlnych
na terenie całej gminy.

Planujemy w IV kwartale zlecić do opracowania nowe projekty oświetlenia drogowegoz terminem realizacji do końca czerwca 2019 r.

W IV kwartale planujemy również rozpocząć prace związane z budową i modernizacją oświetlenia
z terminem zakończenia do końca czerwca 2019 r.

2 813 130,40 zł

52.

Przebudowa i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

1 181 612,45 zł

53.

Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK
w Łochowie

147 141,96 zł

54.

Budowa ogrodzenia Gminnego Centrum Kultury przy ul. Grabowej w Łochowie

25 809,89 zł

55.

Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach

988 528,61 zł

56.

Zagospodarowanie terenu przyległego do nowo budowanej świetlicy w Cielu

17 302,54 zł

57.

Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Przyłękach

7 793,28 zł

58.

Doposażenie placu zabaw w Zielonce

15 000,00 zł

59.

Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz. 543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy ul. Betonowej w Białych Błotach oraz przy SP w Przyłękach

15 000,00 zł

60.

Budowa sceny przy świetlicy w Łochowicach

30 000,00 zł

61.

Rozbudowa placu zabaw w Prądkach

17 000,00 zł

62.

Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek

238 800,00 zł

63.

Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej
na placu zabaw w Murowańcu

19 302,54 zł

64.

Budowa budynku sportowo-świetlicowego
w Przyłękach

3 897 542,06 zł

65.

Projekt boiska piłkarskiego w Cielu

40 000,00 zł

66.

Budowa nawierzchni ul. Czerskiej w Białych Błotach

800 730,00 zł

67.

Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach

258 848,01 zł

68.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
w miejscowości Łochowo przeznaczonego na cele Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej.

327 614,47 zł

69.

Zimowe utrzymanie dróg

907 394,40 zł

70.

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota z podziałem na części:

- ul. Strusia w Murowańcu,

- ul. Kurkowa w Łochowicach,

- ul. Jaworowa w Zielonce,

- ul. Laskowa w Trzcińcu,

- ul. Orzechowa w Zielonce,

- ul. Słoneczna w Lisim Ogonie oraz ulica Żeglarska i część ul. Kasztanowej w Łochowie.

340 688,88 zł

Razem:

71 084 721,06 zł

 

Część z w/w zadań objętych jest kontrolą prokuratury, w ramach prowadzonego śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Wójta Gminy w okresie od grudnia 2014 do września 2017, co jeszcze bardziej utrudnia pracę pracownikom referatu. W porównaniu do lat 2015-2017 prowadzonych jest obecnie nawet kilkukrotnie więcej inwestycji. Na pochwałę zasługuje fakt, że tak skromny zespół realizuje tak wiele zadań w tak krótkim czasie. Zatem należałoby raczej docenić pracę Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, niż zarzucać, że pracownicy nic nie robią. Przedstawione dane / statystyki obrazują w sposób bezsporny zaangażowanie i pracę Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji. Wszelkie zarzuty dotyczące pracy ww. referatu mają wyłącznie charakter polityczny, w żaden sposób nie związany ze specyfiką i zakresem pracy komórki i mający na celu deprecjonowanie faktycznej liczby zadań prowadzonych przez referat. Obelżywe słowa kierowane w stronę pracowników, zarzucanie im braku zaangażowania i efektów pracy nie mają odzwierciedlenia w zaistniałym stanie faktycznym. O pracy tego zespołu świadczy w/w sprawozdanie.

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.