Jesteś tutaj

Odpowiedź Zastępcy Wójta Jana Jaworskiego na pytania Mieszkańców Gminy Białe Błota  zawarte w piśmie z dnia 10 września 2018 r.

24 Wrzesień 2018

 

 

Odpowiedź

Zastępcy Wójta Jana Jaworskiego

na pytania Mieszkańców Gminy Białe Błota  zawarte w piśmie z dnia 10 września 2018 r.

 

 

 

Pismo z dnia 10 września 2018 r., zaadresowane do Rady Gminy i do Zastępcy Wójta Gminy świetle obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach) nie stanowi petycji.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1123 ze zm.) Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 ze zm.) Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję”.

 

W piśmie z dnia 10 września 2018 r. nie została wskazana osoba reprezentującą Mieszkańców podpisanych na liście, petycja nie została podpisana przez tę osobę oraz nie został wskazany adres do korespondencji.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy „Jeżeli petycja nie spełnia wymogów,
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia”.

 

W związku z powstałym nieporozumieniem wokół sprawy dotyczącej zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Bydgoszcz, na podstawie którego kontynuowana będzie współpraca w zakresie dostawy wody, odprowadzania ścieków i innych zadań, których własnymi siłami Gmina nie jest wstanie wykonać, wyjaśniam poniżej.

Zarzuty przedstawione w piśmie z dnia 10 września 2018 r. są zostały sformułowane przez osoby, które mają na celu przeszkodzenie w wyeliminowaniu kradzieżom wody, nielegalnym zrzutom ścieków czy wprowadzaniu do gminnej sieci kanalizacyjnej ścieków, nie odpowiadającym parametrom określonym w Decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla MWiK znak BD. RET.070.38.2018.AB z dnia 26 kwietnia 2018 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Nielegalny zrzut ścieków o parametrach przekraczających wymagania ww. decyzji doprowadza do sytuacji, w której Gmina zobowiązana jest do ponoszenia tzw. opłat dodatkowych (czyt. kar) sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych na dobę(!!!).

Mając na względzie wyłącznie dobro Gminy, jako Wójt Gminy, chcę zapobiec  kradzieżom wody, bezumownemu odprowadzaniu ścieków i nielegalnym zrzutom ścieków
o niedozwolonym składzie. Jednakże  Gmina, a w jej imieniu Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych (ZWiUK) i referat Ochrony Środowiska, nie są w stanie samodzielnie przeprowadzać kontroli w zakładach mających siedzibę na terenie naszej Gminy, a także wśród mieszkańców, którzy bezumownie korzystają z sieci wod-kan (co przede wszystkim rzutuje na cenę taryf!). Dlatego postanowiłem podjąć skuteczne działania i przedstawić Radzie Gminy Porozumienie na podstawie, którego usługi wymienione w załączniku do tegoż Porozumienia będą mogły odpłatne (na zlecenie czy w ramach umowy) wykonywać Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy (MWiK). Usługi te, to m. in. dostawa wody na czas niedoborów ujęcia w Łochowie (w okresie dużych rozbiorów np. w czasie letnim), stałe odprowadzenie ścieków do sieci stanowiącej własność MWiK, lokalizacja wycieków wody, pobieranie i badanie próbek ścieków w  zakładach na terenie naszej gminy, czyszczenie i inspekcja TV przyłączy i sieci kanalizacyjnej itd., a więc czynności jakich
w Gminie samodzielnie nie możemy wykonać, gdyż nie posiadamy odpowiedniego sprzętu
i potencjału technicznego.

Poniżej odpowiadam na pytania zadane  w piśmie.

Odp. Nie jest prawdą, że rezygnujemy z rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody i ujęcia wody (SUW) w Cielu! Skąd takie informacje? Wyjaśniam, że na wykonanie projektu modernizacji SUW w Cielu został we wrześniu br. wybrany wykonawca – jest to Biuro Projektów BIPROWOD z Warszawy. Natomiast projekt na rozbudowę ujęcia (budowa dwóch dodatkowych studni, które są niezbędne, aby docelowo zabezpieczyć wszystkich mieszkańców gminy w wodę) wraz z pozwoleniem wodno-prawnym jest w trakcie procedury przetargowej.

Odp. Absolutnie NIE. Rozbudowa  ujęcia o dwie dodatkowe studnie głębinowe wymusza powiększenie strefy pośredniej dla ujęcia wody. I do tego dążymy. Natomiast dostawy wody z Bydgoszczy będą jedynie do czasu rozbudowy ujęcia w Cielu i wyłącznie w okresach zwiększonego rozbioru wody (np. w czasie letnim) lub na wypadek awarii stacji w Łochowie (co również będzie zminimalizowane, bo obecnie przeprowadzana jest modernizacja jednej studni, a do połowy października będzie zmodernizowana studnia druga).

Odp. Usługi jakie MWiK może wykonywać nie będą rzutowały na podwyższenie taryf
za wodę i ścieki. Wręcz przeciwnie, działania te przyczynią się do uszczelnienia systemu
i ograniczenie strat, co będzie podstawą do wystąpienia do Wód Polskich z wnioskiem
o korektę (obniżenie ceny) obecnie obowiązującej taryfy za wodę i ścieki.

Odp. Aktualnie ZWiUK ma zawarte umowy: na częściową (uzupełnienie wody z SUW) dostawę wody w okresie letnim do Łochowa i Łochowic oraz na odbiór ścieków. Nadmieniam, że te działania również są wyszczególnione w załączniku do Porozumienia, gdyż MWiK nie ma prawa wykonywać żadnych usług bez międzygminnego Porozumienia podpisanego przez Prezydenta Bydgoszczy i Wójta Gminy. A dostawa wody i odbiór ścieków również jest usługą.

Odp. Nie ma mowy o żadnej likwidacji ZWiUK! Obecny Zarząd, w osobie Pani Prezes ,działa prężnie, dąży do rozwoju zakładu i poprawienia warunków pracy, sytuacji finansowej Spółki a przede wszystkim dąży do rozwoju infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie. 

Odp. Nie jest prawdą, że Gmina zrezygnowała z zasilania w wodę m. Przyłęki. We wrześniu br. został wybrany wykonawca projektu na sieć dosyłową o długości ok. 5 km. W projekcie będą również zawarte obliczenia hydrauliczne, na podstawie których sieć zostanie wybudowana w sposób zapewniający odpowiednią ilość i ciśnienie w najdalszym miejscu poboru wody w m. Przyłęki (z czym w chwili obecnej jest duży problem) .

Odp. Aport środków w wysokości 1,5 mln zł (a nie 2,6 mln zł!) dla ZWiUK miał być przeznaczony na nw. projekty:

 1. Projekt budowlany modernizacji SUW w Cielu – we wrześniu został wybrany Wykonawca,
 2. Projekt budowlany warz z pozwoleniem wodno-prawnym na rozbudowę ujęcia w Cielu – w trakcie procedury przetargowej,
 3. Projekt budowlany sieci wodociągowej dosyłowej do Przyłęk - we wrześniu został wybrany Wykonawca,
 4. Projekt rozbiórki obiektów po nieczynnej oczyszczalni ścieków - we wrześniu został wybrany Wykonawca,
 5. Koncepcja i projekt budowlany zagospodarowania terenu po oczyszczalni ścieków – w trakcie procedury przetargowej,
 6. Koncepcja i modernizacja głównej przepompowni ścieków oraz obiektów technologicznych - w trakcie procedury przetargowej,
 7. Projekt organizacji ruchu dla budowy magistrali wodociągowej - w trakcie procedury przetargowej,
 8. Budowę magistrali wodociągowej z SUW w Cielu na odcinkach kolizyjnych ze ścieżką rowerową – roboty ma wykonywać ZWiUK,
 9. Modernizację ujęcia wody w Łochowie – modernizacja dwóch istniejących studni,
 10.  Wymianę uzbrojenia (zasuw i hydrantów na sprawne) i dozbrojenie istniejącej sieci wodociągowej,
 11. Zakup rejestratorów przepływu i urządzeń wykazujących znaczne pobory wody (pierwszy etap działań zmierzających do ograniczenia strat wody), które w najbliższym czasie będą montowane na sieciach wodociągowych.

Wyżej wymienione projekty i działania są niezbędne w celu uporządkowania i rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej a przede wszystkim w celu zapewnienia dostawy wody dla wszystkich mieszkańców, których mamy już ponad 21 tys. (liczba ta stale rośnie). Moim zdaniem, obecna Rada Gminy, nie głosując za Porozumieniem międzygminnym, blokuje rozwój naszej infrastruktury wodo-kanalizacyjnej i w efekcie w działa na szkodę całej gminy Białe Błota. Gdyż jej stanowisko uniemożliwi Gminie wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o zmniejszenie taryf za wodę i ścieki – co moim zdaniem powinno być jednym z podstawowych działań Gminy.

Ponadto nadmieniam, że wdrożenie wyszczególnionych powyżej 11 zadań, to zasługa obecnej Pani Prezes, którą niespełna 5 m-cy temu zarekomendowałem na to stanowisko.

Pani Prezes jest osobą z dużym doświadczeniem dziedzinie wod-kan., posiada wykształcenie kierunkowe (jest inżynierem inżynierii środowiska), posiada 35 letni staż pracy, w tym: w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, MWiK, jako z-ca Inżyniera Rezydenta na największym w Polsce kontrakcie liniowym realizującym infrastrukturę wod-kan. w oparciu o fundusze unijne czy jako Przedstawiciel Wykonawcy firmy duńskiej wykonującej renowację kanalizacji również na kontrakcie realizowanym w oparciu
o fundusze unijne. Poza tym, co moim zdaniem jest szczególnie istotne, Pani Prezes od 12 lat jest  mieszkanką gminy Białe Błota i jest osobą, której zależy na uporządkowaniu
i rozbudowie infrastruktury wod-kan w gminie oraz poprawieniu funkcjonowania ZWiUK.

Przed Gminą będą kolejne zadania, gdyż na realizację ww. projektów i działań konieczne będzie pozyskanie zewnętrznych środków finansowych w wysokości ok. 30 mln. złotych. Przyznam, że tu również liczę na widzę i doświadczenie Pani Prezes, gdyż m.in. ona przyczyniła się do pozyskania przez MWiK 100 mln. euro z Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu wod-kan, które w ostatnich latach były realizowane w Bydgoszczy.

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.