Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych  oraz sprostowania nieprawdziwych informacji.

4 luty 2019

Białe Błota, dnia 4 lutego 2019 r.

 

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Pan Bronisław Balcerowski

 

Przewodniczący Klubu Wybieram Gminę Białe Błota

Pan Łukasz Wyszomirski

 

Radni Gminy Białe Błota

- według rozdzielnika

           

 

 

Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych  oraz sprostowania nieprawdziwych informacji.

 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 w zw. z art. 24 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) wzywam Pana/Panią do zaniechania naruszania moich dóbr osobistych oraz sprostowania nieprawdziwych informacji.

 

W związku  z zamieszczeniem  na profilu Klubu Wybieram Gminę Białe Błota na portalu społecznościowym facebook.com w dniu 31 stycznia 2019 r. nieprawdziwych informacji szkalujących Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota Annę Jankowską – Cepak  jak i inne osoby związane z urzędem Gminy Białe Błota ( jego pracowników), wzywam Pana /Panią do natychmiastowego oraz zaprzestania ich rozpowszechniania i usunięcia z przedmiotowego portalu. Ponadto wnoszę o ich sprostowanie.

Informuję, że zawarte w tym wpisie informacje są nierzetelne, nieprawdziwe i są oparte na niesprawdzonych i niewiarygodnych źródłach, a co istotne, naruszają dobra osobiste konkretnych osób pełniących funkcje publiczne.

Jako radni Gminy Białe Błota jesteście Państwo osobami publicznymi i Wasza subiektywna ocena opublikowana na portalu społecznościowym ma ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej w skali regionu. Jako pełniący mandaty radnych jesteście Państwo szczególnie zobowiązani nie tylko do weryfikacji i rzetelności źródeł, ale także do  upubliczniania  wyłącznie potwierdzonych i wiarygodnych informacji w trosce o zachowanie  obiektywizmu. Tymczasem nikt z Państwa nie kontaktował się ani z Wójtem Gminy Białe Błota, ani z  Zastępcą Wójta Gminy Białe Błota w celu weryfikacji prawdziwości publikowanych informacji.

Zamieszczenie niesprawdzonych i nierzetelnych informacji prowadzi do realnego utrudnienia a nawet uniemożliwienia funkcjonowania w sferze publicznej i utraty zaufania publicznego.

Nie ulega wątpliwości, że poprzez zamieszczenie szkalujących materiałów zostały naruszone dobra osobiste osób z najbliższego otoczenia Wójta Gminy Białe Błota, a tym samym jego zastępcy.

Naruszenie dóbr osobistych wynika z opublikowania na portalu społecznościowym www. facebook.com Klubu  Radnych Wybieram Gminę Białe Błota, informacji w których pojawiło się szereg zarzutów, niekiedy w formie zniesławiających sugestii. Informacje te zawierają szereg nieprawdziwych informacji i twierdzeń wprost lub pośrednio naruszających dobra osobiste Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota jak i innych pracowników urzędu gminy. Treść wpisów tam zamieszczonych podważa kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje, a tym samym wiarygodność Zastępcy Wójta Anny Jankowskiej -Cepak, której reputacja w pracy zawodowej stanowi najwyższą wartość.

Wezwanie do zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji ma podstawę w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka (do których należy zaliczyć również godność osobistą ), pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Naruszenie godności osobistej innej osoby w jakikolwiek sposób (a więc również za pomocą internetu) jest więc naruszeniem dóbr osobistych w rozumieniu prawa cywilnego, a osobie której dobro osobiste (w tym przypadku godność osobista) zostało naruszone, przysługują w związku z tym pewne roszczenia. Osoba, której godność osobista została naruszona może żądać w związku z tym zaniechania takiego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

W razie dokonanego naruszenia można także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia godności osobistej została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać naprawienia jej na zasadach ogólnych określonych w prawie cywilnym.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 października 1971 r. (sygn. akt II CR 455/71): „Cześć, dobre imię, dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny jego życia osobistego, zawodowego i społecznego. Naruszenie czci może więc nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności”.

W zależności od tego czy sprawca dopuścił się zniesławienia, czy znieważenia, zastosowanie może znaleźć któryś z przepisów Kodeksu karnego, tzn. art. 212 albo art. 216 K.k.

„Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Podkreślić w tym miejscu należy, że pomawianie, zniesławienie bądź naruszenie dób osobistych urzędnika ma odniesienie do osoby funkcjonariusza publicznego. Stanowisko Z-cy Wójta Gminy Białe Błota ma taki charakter i przeniesienie z uwagi na wykonywany rodzaj obowiązków służbowych.

Natomiast zgodnie z art. 216 § 1 k.k „ Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

W związku z powyższym należy wskazać, iż w przedmiotowej sytuacji istnieje niewątpliwie podstawa prawna wezwania do zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i ich usunięcia.

Odnosząc się do zarzutów w opublikowanych treściach wyjaśniam i żądam sprostowania w przedstawionym poniżej zakresie :

1.„…sytuację skomplikował fakt, iż nie miał on wsparcia skarbnika gminy, p. Lucyny Krasulak, z przyczyn niezależnych, nieobecnej w tym czasie w pracy”.

Pani Skarbnik Lucyna Krasulak była obecna podczas prac nad projektem budżetu i WPF. Prace nad tym dokumentem trwały przez 2 miesiące zarówno z Panią Skarbnik jak i innymi pracownikami Urzędu Gminy. Strategia jaką obrał wójt, przy tworzeniu budżetu opierała się na realizowaniu w roku 2019 inwestycji, które uzyskały bądź mogą uzyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, inwestycji na które już zostały podpisane umowy bądź porozumienia, z jednoczesnym zmniejszeniem deficytu na lata przyszłe bez konieczności zaciągania kolejnych kredytów, tak aby w następnych latach zmniejszyć zadłużenie gminy. Ponadto Pani Skarbnik uczestniczyła na wszystkich komisjach, zarówno łączonych jak i każdej z osobna gdzie były omawiane sprawy budżetu. Projekt budżetu jak i WPF został zaopiniowany przez Panią Skarbnik Lucynę Krasulak. Pani Skarbnik aktywnie uczestniczyła w pracach nad budżetem i współpracowała z Wójtem.

2.„ Brak doświadczenia ekipy wójta nie może wpływać destrukcyjnie na życie Naszej gminy”.

Przy opracowaniu projektu budżetu pracowali urzędnicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym: księgowym, inwestycyjnym, zamówieniowym.
Ci sami pracownicy w ocenie radnych mieli takie doświadczenie w latach ubiegłych. W odniesieniu do osoby Zastępcy Wójta Pani Anny Jankowskiej –Cepak, oceny doświadczenia zawodowego czy kwalifikacji zawodowych, nie można i nie powinna stanowić subiektywna ocena radnych, którzy nie mają żadnego ukierunkowanego wykształcenia, ani zawodowego przygotowania do stanowienia takiej oceny. Pani Patrycja Harczenko osoba, która jak wynika z oświadczenia majątkowego nie osiągnęła żadnych dochodów co oznacza, że nie pracowała w ostatnim czasie i nie posiada żadnej historii  doświadczenia zawodowego, podejmuje się dokonywać oceny pracy, doświadczenia zawodowego czy kwalifikacji osoby Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota. Pozostali radni również nie posiadają w tej materii kwalifikacji zarówno o charakterze ekonomicznym, księgowym, budowlanym czy zakresu prawa zamówień publicznych, aby móc obiektywnie ocenić posiadane kwalifikacje Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota. Jest to subiektywna ocena radnych, nie poparta żadnymi argumentami. Na tak subiektywnej ocenie nie można zweryfikować kwalifikacji czy doświadczenia zawodowego osoby, która posiada wykształcenie administracyjne, przez wiele lat zarządzała dużymi zespołami, niejednokrotnie uczestniczyła w pracach nad budżetem i posiada doświadczenie przy realizacji inwestycji oraz spraw z materii prawa zamówień publicznych. Tak przedstawiona subiektywna ocena stanowi naruszenie dóbr osobistych, poprzez podważanie kwalifikacji i przygotowania zawodowego Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota, a tym samym prowadzi do zarzucenia niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię i mogące narazić ją na utratę zaufania społeczne, potrzebnego do wykonywania tej funkcji, co niewątpliwie wypełnia znamiona art. 24 kodeksu cywilnego.

Pani Anna Jankowska-Cepak pełniąc funkcję Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota należy również do „ekipy” Pana Wójta, jak również pracownicy urzędu, a przez subiektywną ocenę radnych te wszystkie osoby zostały narażone na utratę zaufania społecznego.

3. „ Kwota, którą nasi radni zabezpieczyli w zmianach to 2.700.000 złotych, a więc na wszelkie inwestycje patrząc z pozycji budżetu, stosunkowo niewielka”.

Kwota 2 700 000,00 nie jest kwotą zabezpieczoną na wszelkie inwestycje, tylko na inwestycje wprowadzone dodatkowo do budżetu przez radnych autopoprawką, które w dużej mierze są inwestycjami niedoszacowanymi. To na organie wykonawczym będzie spoczywał obowiązek zrealizowania inwestycji, które zostały przez radnych niedoszacowane i na które w roku budżetowym 2019r. trzeba będzie znaleźć kolejne dodatkowe środki. Kwoty podane przez radnych w proponowanych autopoprawkach nie odzwierciedlają kwot z kosztorysów inwestorskich, tym bardziej ,że na niektóre zadania w chwili obecnej brak jest projektów i kosztorysów. Kwoty podane przez radnych są kwotami, które również w ich subiektywnym odczuciu powinny starczyć i nie mają poparcia w realnych dokumentach. Dla wyceny wartości inwestycji w procesie budowlanym niezbędne jest opracowanie projektu wykonawczego i w oparciu o projekt wykonanie kosztorysu ofertowego przez specjalistów danej branży. Na cenę końcową wpływ mają takie czynniki jak aktualne koszty materiałów, robocizny oraz sprzętu. Czynniki te ulegają zmianie w zależności od sytuacji na rynku pracy i usług, a nie woli Zamawiającego czy subiektywnej oceny.

4.” Zdajemy sobie sprawę, że administracja nigdy nie będzie zaspokojona…”.

Proponowana kwota w budżecie na administrację, nie wynika z chęci zaspokojenia potrzeb administracji, a z wyliczeń Pani Skarbnik. Budżet opiera się na wyliczeniach, analizach, szacunkach i zobowiązaniach, a nie chęciach. Jest to dokument księgowy. Dlatego radni Klubu Wybieram Gminę Białe Błota nie są w stanie realnie ocenić, czy kwota zaproponowana w budżecie wynika z chęci, czy z wyliczeń dokonanych przez pracowników księgowości. Jest to kolejna subiektywna ocena radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota.

5.” Brak doświadczenia zastępcy wójta jest także na sesjach, gdzie stara się zająć stanowisko w każdej kwestii, tłumaczyć wypowiedzi pracowników, czy nawet samego wójta”.

Słowo  „także” jest słowem sugerującym opinii publicznej, że brak doświadczenia roztacza się na inne obszary życia zawodowego. Radni nie poparli swego stwierdzenia żadnymi dowodami. Jest to opinia subiektywna radnych, gdyż nie jest niczym poparta. Zastępca Wójta odnosiła się do proponowanych zmian przez radnych, do czego miała pełne prawo, a nawet obowiązek. Biorąc pod uwagę fakt, że zarząd gminy został tymi zmianami zaskoczony  w dniu uchwalania budżetu, odpowiedzialność za losy gminy i powaga sytuacji wymagała reakcji ze strony zarządu gminy, do którego zarządu należy również osoba Zastępcy Wójta.

Budowanie oceny kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego czy podejmowanych decyzji powinno się opierać na faktach, a nie subiektywnych odczuciach. Stwierdzeniem swym Radni Klubu Wybieram Gminę Białe Błota przekroczyli swoje uprawnienia, a tym samym doprowadzili do sytuacji  zarzucenia niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania społecznego potrzebnego do wykonywania swojej funkcji, co niewątpliwie wypełnia znamiona art. 24 kodeksu cywilnego.

Osobą mogącą ocenić kompetencje, doświadczenie zawodowe potrzebne do zajmowanego stanowiska jest Wójt. To on powołuje swoich zastępców , oceniając ich kwalifikacje i doświadczenie na podstawie dokumentów, przedstawionej historii ścieżki zawodowej czy rozmowy kwalifikacyjnej.

Radni Klubu Wybieram Gminę Białe Błota dokonując takiej oceny nie mają ku temu odpowiednich kwalifikacji ani wiedzy, a informacje podane do publicznej wiadomości oparli po raz kolejny na swoich odczuciach subiektywnych lub chęci usprawiedliwienia swoich decyzji.

6.”…wprowadziła zamieszanie zdejmując kwotę na realizację zadań senioralnych, czego rada nie opiniowała…”.

Autorem wniesionych autopoprawek byli Radni Klubu Wybieram Gminę Białe Błota, a co za tym idzie to oni wyrazili swoją opinię. Z rozdziału na promocję gminy, gdzie zarząd gminy zabezpieczył kwotę 100 000,00 zł, została zdjęta kwota 40 000,00 zł autopoprawką wniesioną przez Radnych Wybieram Gminę Białe Błota.  Realizacja zadań senioralnych jest realizowana z rozdziału dot. promocji gminy Białe Błota. Działania tych radnych, doprowadziły do tego, że 40% środków przeznaczonych na promocję gminy, które i tak były środkami skromnymi, została zdjęta, co doprowadziło do sytuacji, że w chwili obecnej nie ma możliwości sfinansowania zadań związanych z zadaniami dla seniorów. Inne zadania wpisane na promocję gminy zostały bardzo oszczędnie i szczegółowo wyliczone, zaplanowane i nie było możliwości aby z zadań związanych z organizacją imprez czy świąt państwowych zdjąć tak dużą kwotę, gdyż wpłynie to bardzo negatywnie na wizerunek naszej Gminy. Nieprzemyślane i na kolanie wprowadzone autopoprawki, nie poparte żadnymi wyliczeniami czy szacunkami, ani oceną skutków tych zdjęć, doprowadziły właśnie do takiej sytuacji. Przeniesienie odpowiedzialności za swoje posunięcia na osobę Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota, stanowi próbę zdyskredytowania jej osoby w otoczeniu urzędników i mieszkańców oraz usprawiedliwienia szkodliwych i złych decyzji Radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota.

Zgodnie z przyjętym w judyktaturze stanowiskiem sądów powszechnych, w świetle art. 23 Kodeksu cywilnego ochrona dobrego imienia rozciąga się na życie zawodowe, zaś naruszenie może przybrać postać rozpowszechniania nieprawdziwych informacji bądź formułowania ocen, które nie mieszczą się w granicach dopuszczalnej krytyki. Z kolei dokonując oceny, czy nastąpiło naruszenie dóbr osobistych, należy stosować kryteria obiektywne,  uwzględniając odczucia ogółu i powszechnie przyjmowane normy postępowania ( zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt IACa 139/13; wyrok Sądu Apelacyjnego  w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r., sygn.akt I ACa 1529/12), a większość ocen radnych ma charakter subiektywny, nie poparty dowodami.

Tak subiektywna ocena poprzez zamieszczanie nieprawdziwych informacji może prowadzić do utraty zaufania społecznego osoby Pani Anny Jankowskiej - Cepak Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota, niezbędnego do wykonywania powierzonej  funkcji.

Wobec powyższego wzywam do dobrowolnego  usunięcia tych informacji oraz ich sprostowania jak powyżej nie zmieniając ich treści i nie komentując,
w terminie 07 dni licząc od daty otrzymania niniejszego pisma tj. do dnia 11 lutego 2019 r. na portalu społecznościowym www.facebook.com  Wybieram Gminę Białe Błota oraz na piśmie skierowanym do Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota Anny Jankowskiej-Cepak, jak również poprzez odczytanie na najbliższej sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

W przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego ( w trybie cywilnym bądź karnym) wraz z roszeniem odszkodowawczym, zadośćuczynieniem oraz roszczeniem o opublikowanie przeprosin.

                                                                                    Z poważaniem

                                                                     Zastępca Wójta Gminy Białe Błota 

                                                                              Anna Jankowska - Cepak

 

 

 

Rozdzielnik:

Radni Gminy Białe Błota:

1. Ilona Nowakowska

2. Aleksandra Lubońska

3. Magdalena Burdanowska

4. Kamila Grzelak

5. Jacek Grzywacz

6. Maria Wolsztyńska

7. Krzysztof Kocikowski

8. Anna Banaszak

9. Sławomir Ruge

10. Patrycja Harczenko

11. Zbigniewa Moroz

12. Łukasz Wyszomirski

13. Bronisław Balcerowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych  oraz sprostowania nieprawdziwych informacji.

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.