Wniosek o sprostowanie

1 luty 2019

Białe Błota, dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Pan Przewodniczący

Rady Gminy Białe Błota

 

Przewodniczący Klubu Radnych

Wybieram Gminę Białe Błota

 

 

WEZWANIE DO SPROSTOWANIA TREŚCI  UZASADNIENIA UCHWAŁ Nr RGK.0007.16.2019

i NR RGK.0007.17.2019.

 

Wnoszę o sprostowanie treści uzasadnienia w/w uchwał oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych Wójta Gminy Białe Błota oraz pracowników Urzędu Gminy oraz do sprostowania zamieszczonych w tych uzasadnieniach informacji.

Po pierwsze, w urzędzie gminy nie doszło do zwolnień masowych. Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( Dz. U. Dz.U.2018.1969 t.j. z dnia 2018.10.15) w § 1 przedstawia definicje „zwolnienia grupowego”. Zgodnie z treścią wspomnianego przepisu: Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej: 1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników - zwanego dalej "grupowym zwolnieniem". W wyniku przeprowadzonej reorganizacji związanej z likwidacją Referatu Kontroli
 i stanowiska Radcy Prawnego za wypowiedzeniem rozwiązano umowę o pracę z trzema pracownikami.  
Umowę o pracę rozwiązano za wypowiedzeniem z trzema  pracownikami. Jednej osobie zaproponowano nowe warunki pracy, jednak nie wyraziła ona zgody na ich przyjęcie. Wskazuję raz jeszcze, że w Urzędzie gminy Białe Błota nie doszło do zwolnień grupowych a twierdzenia zawarte w uzasadnieniu uchwały są niezgodne z prawdą i służą manipulacji opinią publiczną.

Odnosząc się do likwidacji Referatu Kontroli w Urzędzie Gminy Białe Błota , wskazać należy, że nowy zarząd po przeanalizowaniu jego działania oraz działania Referatu Opłat i Podatków zadecydował o przywróceniu stanu poprzedniego sprzed 01.01.2018r. Decyzja Wójta  podyktowana była koniecznością zredukowania kosztów na utrzymanie administracji, tym bardziej, że zadania Referatu Kontroli z powodzeniem wykonywał wcześniej Referat Podatków i Opłat. Obecnie Zgodnie z art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych wójt powinien celowo i oszczędnie wydawać pieniądze publiczne, na co zwrócił uwagę Klub Radnych Wybieram Gminę Białe Błota, co też tym działaniem czyni. Nieprawdą jest informowanie mieszkańców o likwidacji referatu ochrony środowiska. Referat ten w obecnej strukturze został wcielony do referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Praca w referacie przebiega sprawnie i bez problemów. Sprawy załatwiane są na bieżąco bez zastrzeżeń.  Odpierając zarzuty dotyczące likwidacji stanowiska radcy prawnego, wskazać należy, że po dokonaniu weryfikacji wszystkich składników wynagrodzenia prawnika świadczącego pomoc prawną na podstawie umowy o pracę, a kosztów obsługi zewnętrznej kancelarii prawnej , podjęto decyzję o rozpoczęciu współpracy z  kancelarią. Co więcej, Wójt rozpoczynając sprawowanie urzędu chce otaczać się osobami, do których ma zaufanie i Wójt jako kierownik jednostki decyduje z kim współpracuje.

Twierdzenia Radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota sugerujące,  że polityka kadrowa prowadzona w urzędzie ma związek z wyborami , są niezgodne z prawdą. Wójt nie zatrudnił do chwili obecnej żadnej osoby z komitetu wyborczego, z którego startował w wyborach. Zatrudnienie osoby na zastępstwo zupełnie nie związanej z komitetem wyborczym Wójta, wynika z faktu, że pracownik, osoba która startowała w wyborach na urząd Wójta,  pozostawiła swoje miejsce pracy bez zastępstwa w przed dzień wypłaty zasiłków mieszkańcom. Zachowała się nad wyraz nieodpowiedzialnie, co spowodowało konieczność szybkiej reakcji organu wykonawczego w tak delikatnej materii dla mieszkańców, jakim są świadczenia socjalne.  Osoba obecnie zajmująca to stanowisko, jest doświadczonym samorządowcem wykwalifikowanym w tej dziedzinie i można mieć pewność, że wszystko zostanie przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w terminie. Umowa zlecenia na obsługę stanowiska ds. promocji Gminy podpisana z  Panią Renatą Moroz na 4 miesiące wynika z podobnej sytuacji jak opisano wyżej
 i nie ma nic wspólnego z zatrudnianiem osób bez konkursów na stanowiska urzędnicze.

Obowiązujące rozstrzygnięcia nadzorcze jasno wskazują, że Do wójta należy tworzenie określonych stanowisk w urzędzie gminy oraz powierzanie osobom zatrudnionym na tych stanowiskach określonych obowiązków, w tym w zakresie obsługi rady (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 2 stycznia 2019 r., sygn. PN-II.4131.385.2018, Dz.Urz. woj. lubel. z 2019 r. poz. 25). Co więcej Art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych nadal przewiduje, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie gminy są wykonywane przez wójta. Do tych czynności należą m.in. zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Nieprawdziwe i niczym nie poparte są również twierdzenia, które znalazły się w treści uchwały  dot. braku współpracy z kancelarią, stanowią naruszenie zasad dobrej współpracy  z Radą Gminy oraz szkalują wizerunek Wójta Gminy Białe Błota, jako kierownika urzędu.  Wójt wielokrotnie, zarówno ustnie jak i na piśmie deklarował pomoc prawną Radnym Rady Gminy Białe Błota. Kancelaria zajmuje takie samo stanowisko. Odpowiedź w tym tonie  została udzielona radnemu Ruge w grudniu 2018 r., dlatego tym bardziej dziwi fakt, że Pan Radny podnosi takie zarzuty wobec Wójta i Kancelarii. Ponadto, Wójt wskazuje, że umowa zawarta z kancelarią prawną jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy u Sekretarza Gminy. Do chwili obecnej żaden z radnych nie zwrócił się o okazanie takiej umowy.

Współpraca z kancelarią przebiega w sposób prawidłowy i profesjonalny. Pracownicy urzędu są zadowoleni z obsługi prawnej urzędu. Radni opinie prawne otrzymują bez zbędnej zwłoki. W tym miejscu na uwagę zasługuje postawa radnego Grzywacza podczas sesji w dniu 29 stycznia 2019 roku , kiedy to w swojej wypowiedzi stwierdził, że czekał na opinie z obecnej kancelarii ponad dwa tygodnie. Prawdą jest, że radny Grzywacz nigdy nie zwracał się z prośbą o wydanie jakiejkolwiek opinii prawnej do obecnej kancelarii. Dodatkowo zasadnym jest wskazanie, że radca prawny , który do tej pory świadczył obsługę prawna w Urzędzie nie był obecny na Komisjach Rady.

Zastanawiające jest wskazanie przez radnego Wyszomirskiego podczas obrad sesji konkretnej kwoty, mianowicie 700 000 zł, która rzekomo została pozyskana przez referat kontroli w ramach realizowanych przez ten referat zadań. Abstarhując od poziomu wiarygodności tej informacji, wskazać należy, że informacja ta jest zarówno tajemnicą skarbową jak i służbową. Pan radny Wyszomirski nie jest pracownikiem urzędu gminy. W związku z tym niepokojące jest to, że pracownicy czy już może byli pracownicy urzędu na potrzeby „walki politycznej”, udostępniają tajne informacje na dodatek niezgodne z prawdą. Zaznaczyć należy, że działania takie zagrożone są odpowiedzialnością karną.

Państwa działania wymierzone przeciwko Wójtowi i osobom z nim współpracującym, nie spowodują zmiany zamierzonego przez obecny organ wykonawczy działania.  Świadomie bądź nie , działacie Państwo na szkodę mieszkańców Gminy Białe Błota i kompromitujecie Gminę w środowisku lokalnym jak i w skali województwa. Urząd Gminy Białe Błota na czele z Wójtem pragnie by nasza Gmina rozwijała się, była miejscem interesujących wydarzeń artystycznych, miejscem gdzie warto być. 

W związku z powyższym, wzywam Państwa do sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w uzasadnieniu podjętych uchwał w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma na profilu Komitetu Wybieram Gminę Białe Błota prowadzonym na portalu społecznościowym facebook oraz poprzez odczytanie na najbliższej sesji Rady Gminy Białe Błota przez Przewodniczącego Klubu Wybieram Gminę Białe Błota Pana Łukasza Wyszomirskiego. Mieszkańcy zasługują na rzetelne i prawdziwe informacje.

Ponadto  informujemy, że nie sprostowanie w/w informacji spowoduje wystąpienie na drogę sądową.

 

                                                                                                 

 

Otrzymują:

 1. Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Pan  Bronisław Balcerowski;

 1. Przewodniczący Klubu Radnych Wybieram Gminę Białe

Pan Łukasz Wyszomirski;

 1. Radna Maria Nowakowska;
 2. Aleksandra Janina Lubońska;
 3. Magdalena Burdanowska;
 4. Kamila Grzelak;
 5. Jecek Grzywacz;
 6. Maria Wolsztyńska;
 7. Krzysztof Kocikowski;
 8. Anna Banaszek;
 9. Sławomir Ruge;
 10. Patrycja Harczenko;
 11. a/a.

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.